Energie en duurzaamheid

SRON Leiden

In Leiden is de nieuwe huisvesting van SRON in gebruik genomen. Dit Netherlands Institute for Space Research – onderdeel van NWO-I – had voorheen de standplaats in Utrecht. In het kader van de samenwerking met de Universiteit Leiden en de TU Delft is een nieuw onderzoeksgebouw gerealiseerd naast het Huygens-laboratorium. Vanaf medio 2018 is in hoog tempo een ontwerp gemaakt van het gebouw, in totaal zo'n 10.000 m² bvo, en in oktober 2019 is Kuijpers-Medicomzes gestart met de bouw.

Strijp-S: de creatieve stad in Eindhoven

Strijp-S betreft een gebied van 27 hectare vlakbij het centrum van Eindhoven. Dit voormalige Philipsterrein werd ook wel 'de Verboden Stad genoemd'. In 2000 is het terrein verkocht door Philips en wordt het her-ontwikkeld. Binnen het gebied worden circa 4.000 woningen gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor verschillende kantoren, commerciële functies, talrijke kleine bedrijven en horecagelegenheden. Het gebied kenmerkt zich zowel door renovatie en hergebruik van bestaande gebouwen alsmede sloop en nieuwbouw.

Start Bouw MORE5 in Leiden

MORE5, een nieuwbouwontwikkeling en onderdeel van de gebiedsontwikkeling MORE in Leiden heeft gisteren feestelijk het ‘Start Bouw’-moment gevierd. Het complex omvat 206 hoogwaardige huurappartementen en wordt gerealiseerd in het Leiden Bio Science Park. Peutz is bij dit project betrokken als adviseur bouwakoestiek, bouwfysica, brandveiligheid, energie- en milieuprestatie en windtechnologie. 

Productie van waterstof

Waterstofproductie elektrolyse installatie

Voor de productie van groene waterstof zijn grote elektrolyse fabrieken nodig waar water met behulp van groene stroom omgezet wordt in waterstof en zuurstof. Bij uitstek geschikt hiervoor zijn industriële locaties in de buurt van een aansluiting op een windpark op zee of hele grote zonneparken. Om waterstof op te kunnen slaan of te transporteren via buisleidingen dient het gecomprimeerd te worden. Hiervoor zijn zware compressoren nodig. Bij het compressie proces ontstaat ook warmte.

Waterstof

De energietransitie is nodig om klimaatverandering af te wenden. Ook zijn er minder fossiele brandstoffen beschikbaar en willen we minder afhankelijk zijn van energie uit andere landen. Nieuwe energiedragers, stikstofreductie, prijsreductie, verduurzaming, zijn allemaal onderdelen van een structurele herinrichting van ons energielandschap. Elektrificatie speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de energievoorziening.

Last call: Informatieplicht energiebesparing voor 1 januari 2024

Veel bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om erkende energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. In het kader van de Informatieplicht energiebesparing zijn bedrijven verplicht om voor 1 januari 2024 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn. 

Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

In de brief “Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw” geeft Hugo de Jonge aan dat per 1 januari 2025 de duurzaamheidseisen aangescherpt worden. We noemen hier kort de belangrijke punten:

1. Aanscherping, vernieuwing en uitbreiding van de MPG-grenswaarde
2. Lokale afwijking van de landelijke energie-/milieuprestatie-eisen mag niet (meer)
3. Op termijn verplichting van uitvoeren van CO₂-eq. LCA op gebouwniveau

Modernisering Energieprestatievergoeding huur

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen. De Wet- en regelgeving omtrent EPV is opgenomen in de Regeling Energieprestatievergoeding Huur (REH) en het Besluit Energieprestatievergoeding Huur (BEH). Het BEH wordt grondig herzien, met als doel om EPV te vereenvoudigen en het voor verhuurders makkelijker te maken om tot hoogwaardige verduurzaming over te gaan.

Depot Boijmans Van Beuningen

Het gebouw is een publiek toegankelijk kunstdepot in het centrum van Rotterdam. Het 15.000 m2 tellende gebouw heeft de vorm van een uitbuikende kom, die dankzij de kleine footprint oogt alsof die de grond niet raakt, met bovenin een overstek van 10 meter. De uitdaging was om het depot zo te ontwerpen dat het volledig zou worden opgenomen in het Museumpark. Door het, met 1.664 panelen van spiegelend glas, spiegelend te maken, is het een kunstwerk op zich geworden.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen. De Wet- en regelgeving omtrent EPV is opgenomen in de Regeling Energieprestatievergoeding Huur (REH) en het Besluit Energieprestatievergoeding Huur (BEH). Het BEH wordt grondig herzien, met als doel om EPV te vereenvoudigen en het voor verhuurders makkelijker te maken om tot hoogwaardige verduurzaming over te gaan.

Een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen

Het doel van het LCBI-initiatief is een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen. Collega Jorrit Scharloo woonde een eerste feedbacksessie bij met de Technische Commissie van het LCBI protocol (zie lowcarbonbuilding.com). Samen met zijn team heeft Jorrit voor een project een volledige Life Cycle Analyse (LCA) van een gebouw op het gebied van broeikasgassen (uitgedrukt in CO₂-eq./m²) opgesteld, maar dan getransformeerd naar het LCBI-protocol.

Aanpassing BENG-methodiek na gezamenlijke inzet ingenieursbureaus

Het ministerie van VRO heeft besloten de BENG-methodiek op twee belangrijke punten aan te passen. Door deze wijziging kost het straks minder tijd om BENG-berekeningen te maken voor woongebouwen én is het niet meer noodzakelijk dat er een geaccordeerde kwaliteitsverklaring voor innovatieve installatieconcepten bij de aanvraag omgevingsvergunning aanwezig is.

ESG Forum: ESG Transformation Reshaping Business Landscape

Eind april werd het "ESG Forum: ESG Transformation Reshaping Business Landscape" met succes gehouden op de China Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai als afsluiting van de 3e Social Impact Week. Op het ESG-forum werden vier thema's behandeld: strategisch leiderschap, verkenningen van de transformerende kracht van technologie, het creëren van duurzame waarde voor consumenten en de weg naar duurzame gebouwen en omgeving.

Onderzoeksplicht energiebesparing Wet milieubeheer

Energiebesparing en -efficiëntie van bedrijven krijgen een steeds belangrijkere rol in de (inter)nationale wetgeving en vergunningverlening. Op dit moment geldt een energiebesparingsplicht voor zogenoemde Type A- en Type B-bedrijven uit het Activiteitenbesluit milieubeheer met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten. Deze bedrijven dienen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren en hierover elke vier jaar te rapporteren (informatieplicht).

Peutz zet volop in op advisering reductie milieu-impact bouw

Donderdag 16 maart namen collega’s Jorrit Scharloo en Esther van Oorschot - Slaat het certificaat voor de opleiding 'LCA’s in de Bouw' in ontvangst bij NIBE experts in sustainability. Een Life Cycle Assessment is een effectieve data-gedreven manier om de klimaat- en milieueffecten van een product over de gehele waardeketen en levensduur te beoordelen.

De afgelopen maanden hebben Esther en Jorrit zich verdiept in de achterliggende normen en de bepalingsmethode die van toepassing zijn voor het maken van LCA’s en hebben ze LCA-berekeningen leren maken.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen. De Wet- en regelgeving omtrent EPV is opgenomen in de Regeling Energieprestatievergoeding Huur (REH) en het Besluit Energieprestatievergoeding Huur (BEH). Het BEH wordt grondig herzien, met als doel om EPV te vereenvoudigen en het voor verhuurders makkelijker te maken om tot hoogwaardige verduurzaming over te gaan.

TenneT gunt langjarig contract aan meerdere contractpartners, waaronder Peutz

De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van de elektriciteitsnetten. Het elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren toe door de dalende vraag naar aardgas. Daarom komen er bijvoorbeeld op land steeds meer windturbines en zonneparken bij. De betrokken elektriciteitsnetten moeten aanzienlijk worden uitgebreid en dit vereist veel gespecialiseerd werk, zoals engineering en diverse studies, die nodig zijn om aanpassingen, nieuwbouw en uitbreidingen van hoogspanningsstations of hoogspanningsverbindingen te realiseren.

Abonneer op Energie en duurzaamheid