Pyrotechniek

Laboratorium voor Pyrotechniek

Peutz voert voor fabrikanten/importeurs uit Europa al jaren laboratoriumtesten uit aan consumentenvuurwerk, om te onderzoeken of de producten voldoen aan de Europese  veiligheidsrichtlijnen. Op basis van gestandaardiseerde testmethoden wordt de veiligheid en kwaliteit van diverse vuurwerkproducten bepaald. Om de controleerbare kwaliteit en veiligheid van onze werkzaamheden zichtbaar te maken, heeft Peutz haar Pyrotechnisch laboratorium laten accrediteren.

Brandgedrag materialen

In de Nederlandse Regelgeving (het Bouwbesluit) worden eisen gesteld aan het brandgedrag van bouwmaterialen om zo bij brand de risico's te beperken. Sinds 2012 worden deze eisen uitgedrukt in de Euroklasse (ook nog brandklasse genoemd). Hiermee sluit het Bouwbesluit aan bij het Europese stelsel van productclassificatie, waarbij op basis van geharmoniseerde testmethoden het brandgedrag wordt bepaald. De classificatie van het brandgedrag maakt deel uit van de CE-markering die inmiddels voor veel bouwproducten vereist is.

Advisering vuurwerkopslag

De opslag van vuurwerk moet voldoen aan strenge eisen om de veiligheid naar de omgeving te waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een sprinklerinstallatie, brandwerende muren en plafonds, voldoende afstand tot andere objecten, etc. In het Vuurwerkbesluit staan alle eisen waaraan een opslagvoorziening moet voldoen weergegeven.

CE-markering consumentenvuurwerk

Invoer van (consumenten-)vuurwerk in Europa mag alleen plaatsvinden als het vuurwerk voldoet aan de Europese richtlijn 2007/23/EG. In deze richtlijn is een conformiteits-beoordelingsprocedure opgenomen om aan te tonen dat het vuurwerk voldoet aan de vastgestelde Europese eisen.

Voor diverse vuurwerkimporteurs is de conformiteitsbeoordelingsprocedure doorlopen. Het artikel wordt bijvoorbeeld geschud, in een oven gestopt en uit elkaar gehaald. Daarnaast wordt gekeken naar het geluidniveau, de lontvertraging, of het artikel omvalt, etc.

Opslag vuurwerk

Bij aankomst van het vuurwerk uit China dient de vuurwerkimporteur het vuurwerk in speciaal daarvoor ingerichte ruimten (vuurwerkbunkers) op te slaan. Een groot deel van het vuurwerk wordt in Duitsland opgeslagen vanwege de minder strenge eisen die in Duitsland gelden voor vuurwerkopslagen.

ADR Classificatie

Voor het vervoer van pyrotechnische artikelen dient de transportclassificatie (ADR) per product bepaald te worden. Peutz kan voor de importeur / producent de classificatie verzorgen voor vuurwerkartikelen welke zijn opgenomen in de defaultlijst.

CE-certificering

Door de Europese Unie is d.d. 12 juni 2013 de Richtlijn 'betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen' vastgesteld (Richtlijn 2013/29/EG). Deze richtlijn stelt regels vast om tot vrij verkeer van pyrotechnische artikelen (waaronder vuurwerk) in de interne markt te komen en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van de consument te bieden met inachtneming van de relevante aspecten in verband met milieubescherming. Ten behoeve van de bovengenoemde richtlijn is voor consumenten vuurwerk de geharmoniseerde norm NEN-EN 15947 ontwikkeld.

Pyrotechniek

Pyrotechniek is een omschrijving van de bij de productie van vuurwerk benodigde en gebruikte technieken. Ook andere toepassingen waarbij een snelle of explosieve verbranding plaatsvindt worden tot de pyrotechniek gerekend. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de airbags die tegenwoordig in een veelvoud aanwezig zijn in auto's.

Abonneer op Pyrotechniek