Ingrijpende wijzigingen in PGS 15. Concept herziene PGS 15 nu voor commentaar beschikbaar.

22-07-2015

De PGS 15 richtlijn voor de 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' wordt grondig herzien. Het concept van deze herziene versie is op 11 juni jl. voor commentaar beschikbaar gesteld.

Ten opzichte van de huidige versie PGS 15:2011, waarbij slechts op hoofdlijnen herzieningen zijn doorgevoerd (met uitzondering van 'tijdelijke opslag'), is een aantal fundamentele wijzigingen aangebracht.

Aangestuurd door praktijksituaties zijn onder meer wijzigingen aangebracht in de beschermingsniveau's door toevoeging van beschermingsniveaus 2a en 4. Ook de omgang met aanverwante stoffen en de mogelijkheid tot opslag van koopmansgoederen in een PGS 15 opslagvoorziening is mogelijk gemaakt, zij het onder strikte randvoorwaarden.

Een aantal ingrijpende wijzigingen worden hieronder toegelicht.

  • De huidige drie beschermingsniveau's zijn vervangen door een viertal beschermingsniveau's, waarbij het huidige beschermingsniveau 2 niet meer terugkomt (uitfaseren). Ter vervanging is een nieuw beschermingsniveau 2a geïntroduceerd.
  • Beschermingsniveau 4 is geïntroduceerd voor niet brandbare en niet brandonderhoudende stoffen. Voor dit beschermingsniveau geldt onder meer een soepelere eis ten aanzien van de vereiste Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO).
  • Aanverwante stoffen in een PGS 15 opslagvoorziening worden opgeteld bij de hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Hierdoor zal dus eerder aansluiting gezocht moeten worden bij voorschriften die van toepassing zijn op opslagen > 10 ton. Gemotiveerd kan hiervan worden afgeweken.
  • Voorschriften aan het Uitgangspuntendocument (UPD) van een brandbeveiligingsinstallatie zijn aangepast. Aan een nieuwe blauwdruk wordt gewerkt.
  • Beperkte opslag van pallets en een wikkelmachine in een PGS 15 opslagvoorziening is mogelijk gemaakt.
  • Voor de tijdelijke opslag van LQ en E verpakkingen geldt een vrijstelling in situaties waarbij geen deskundige gevaarlijke stoffen aanwezig is.
  • Inkomende goederen voor tussenopslag (niet voor eigen gebruik) op een tijdelijke opslagvoorziening vallen onder dezelfde voorschriften als uitgaande goederen (aan derden geadresseerd).
  • De ondergrens voor CMR stoffen is verhoogd van 1 kg naar 1000 kg en maatwerk is mogelijk op basis van de risicomethodiek. Op CMR stoffen zijn de voorschriften voor tijdelijke opslag niet meer van toepassing.
  • PGS 15:2011 schreef een Rook- en WarmteAfvoer (RWA) voor (zonder verdere eisen hieraan) bij tijdelijke opslag tussen 10 en 30 ton. De eis voor een RWA is vervangen door een bepaling dat op basis van een risicobeoordeling bepaald kan worden of een RWA nodig is.

Het concept kunt u hier inzien.

Mocht u nog inhoudelijke vragen neem dan gerust even contact op met m.pikaar [at] peutz.nl (subject: Ingrijpende%20wijzigingen%20in%20de%20PGS%2015) (Mijntje Pikaar) (of 079-3470320). Zij heeft zitting in de PGS 15 commissie voor de herziening en kan u de benodigde achtergronden toelichten.