PGS 15 en PGS 6: Wijzigingen opslag verpakte gevaarlijke stoffen direct toepassen

05-12-2016

Als u verpakte gevaarlijke stoffen op- en overslaat is u vast niet ontgaan dat er onlangs nieuwe PGS-richtlijnen zijn gepubliceerd, namelijk PGS 15:2016 en PGS 6. PGS 15:2016 wordt nu al als Beste Beschikbare Techniek (BBT) beschouwd. Dit betekent dat ondanks dat deze richtlijn geen officieel aangewezen BBT-document betreft bevoegd gezag bij elke wijziging of oprichting van een activiteit deze versie van de richtlijn vaak hanteert. De PGS 6 (implementatie Brzo) kent een nieuwe bijlage voor PGS 15-opslagen.

De wijzigingen die in PGS 15:2016 worden doorgevoerd kunnen van grote impact zijn op de opslag. Zo geldt voor een kleine opslag met aanverwante stoffen waar totaal meer dan 10 ton ligt dat deze per definitie onder Hoofdstuk 4 (opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen) valt. De tijdelijke opslag (laad- en loslocatie) kent ook gewijzigde voorschriften, waarbij de impact van de voorschriften duidelijker omschreven is. Maar ook ten aanzien van beschermingsniveau's zijn er veranderingen. Zo is er een beschermingsniveau 4 toegevoegd dat tot versoepeling van met name constructieve eisen kan leiden. Er wordt meer ruimte geboden voor opslag van koopmansgoederen en aanverwante stoffen. Al met al teveel om op te noemen.

Bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen vallen hanteren vaak de PGS 6 om aan de vereisten uit het Brzo invullen te geven. Het gaat hierbij met name om het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem. Nieuw in de onlangs gepubliceerde PGS 6:2016 'Aanwijzingen voor implementatie van het Brzo 2015' is bijlage H waarin speciaal voor PGS 15 bedrijven (en vergelijkbaar) installatiescenario's zijn benoemd. Hiervoor is gekozen omdat voorheen de opzet ten aanzien van installatiescenario's vaak niet één op één toepasbaar was voor PGS 15 bedrijven. Dit type activiteit vraagt toch vaak een andere benadering. Als leidraad wordt een niet limitatieve lijst van te beschouwen scenario's genoemd.

Mijntje Pikaar is als deelnemer van zowel de PGS 15-commissie als de PGS 6-commissie nauw betrokken geweest bij het opstellen van beide richtlijnen. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met haar op.

Wilt u meer weten over de PGS 15:2016 of wilt u weten wat de wijzigingen voor uw bedrijf betekenen dan kunt u zich aanmelden voor onze cursus PGS 15.

Contactpersoon: m.pikaar [at] peutz.nl (subject: PGS%2015%20en%20PGS%206) (Mijntje Pikaar)