PGS Nieuwe Stijl: Risicobenadering, doelvoorschriften en erkende maatregelen

02-11-2015

Zowel bedrijven als overheden hadden behoefte de PGS-reeks (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) te verbeteren. Een PGS is een hulpmiddel voor de toepassing van de best beschikbare technieken.Een werkgroep heeft de vorm en inhoud op hoofdlijnen vastgelegd. Een risicomethodiek wordt geïntroduceerd om te kunnen beoordelen hoe de doelvoorschriften kunnen worden gerealiseerd. Erkende maatregelen zullen worden benoemd. Een bedrijf kan zelf kiezen tussen de redelijkheid van maatregelen uit de PGS, dan wel een gelijkwaardige alternatieve maatregel.

Uit de voorschriften zoals deze in de huidige PGS-reeks genoemd worden is niet altijd (eenduidig) af te leiden welk doel bereikt dient te worden. Hierdoor is het vaak lastig om gelijkwaardigheid aan te tonen, indien een bedrijf maatwerk wenst. De Nieuwe Stijl zal een uniforme, logische en systematische aanpak laten zien. Doelvoorschriften zullen duidelijker en eenduidiger worden beschreven. Hiervoor wordt als basis een transparante risicobenadering gehanteerd. Middels het vastleggen van erkende maatregelen wordt aangegeven hoe aan de beschreven doelen kan worden voldaan.

De PGS Nieuwe Stijl bestaat uit drie delen:

deel A: Algemene beschrijving, uitwerking van de risicomethodiek en doelvoorschriften

deel B: Erkende maatregelen (zorgen ervoor dat het risico wordt beperkt tot een aanvaardbaar restrisico)

deel C: Informatie bij implementatie

Doelvoorschriften en gelijkwaardigheid

De industrie en de overheden hebben elk vaak hun eigen interpretatie van hetgeen een PGS beoogt voor te schrijven. Gelijkwaardigheid aantonen ten aanzien van voorschriften die vaak als middelvoorschriften geformuleerd zijn is lastig. Het gevolg van dit alles is dat vaak de PGS in detail gevolgd wordt en het aantonen van gelijkwaardigheid tot een (uitgebreide) discussie leidt. Dergelijek discussies gaan vaak over details, waarbij de hoofddoelen uit het oog worden verloren. De PGS Nieuwe Stijl zal daarom beogen om met name doelvoorschriften te formuleren die eenduidig zijn.

Risicobenadering

Het uitvoeren van een risicoanalyse vindt in verschillende stappen plaats.

Stap 1: identificeren van mogelijke scenario's

Stap 2: vaststellen van de gevolgen van deze scenario's, zonder maatregelen mee te wegen

Stap 3: waarschijnlijkheid van optreden van de scenario's inschatten (faalfrequentie bepalen)

Stap 4: beschermende maatregelen benoemen om de waarschijnlijkheid of het effect van de scenario's te beperken

Stap 5: restrisico's vaststellen ((semi-)kwantitatief, inclusief kosten-baten analyse)

Door de scenario's op basis van waarschijnlijkheid en/of gevolgen te toetsten aan een risicomatrix kan worden beoordeeld of het risico aanvaardbaar is, of dat maatregelen getroffen dienen te worden.

Erkende maatregelen

Een bedrijf kan straks zelf toetsen of het redelijk is om maatregelen uit de PGS op te volgen, dan wel gelijkwaardigheid aan te tonen van een alternatieve maatregel. De PGS beschrijfterkende maatregelen om aan een doelvoorschrift te voldoen , maar biedt bedrijven ook de ruimte om op basis van gelijkwaardigheid andere maatregelen te treffen.

Deze PGS-reeks Nieuwe Stijl dient het 3e kwartaal van 2017 gereed te zijn, voordat de Omgevingswet in werking treedt.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met m.pikaar [at] peutz.nl (subject: PGS%20Nieuwe%20Stijl) (Mijntje Pikaar). Zij is betrokken bij diverse actualisaties van PGS-richtlijnen en kan u nader informeren omtrent de stand van zaken.