Uw mening over het nieuwe Externe Veiligheidsbeleid telt. Nu is het moment voor commentaar!

22-07-2015

Momenteel gaan de veranderingen op het gebied van externe veiligheid en opslag van gevaarlijke stoffen in sneltreinvaart. Recent zijn de PGS 15, PGS 31 en PGS 34 als concepten gepubliceerd.

De openbare commentaarronde is het moment om kritisch naar de wijzigingen te kijken. Wat betekenen de wijzigingen voor uw bedrijfssituatie? Daarnaast is het BRZO 2015 van kracht geworden en binnenkort worden de concepten van PGS 6 en PGS 29 gepubliceerd.

Eind juni zijn de concept versies van de richtlijnen PGS 15, PGS 31 en PGS 34 gepubliceerd (zie ook www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl). De veranderingen kunnen ingrijpende gevolgen voor het bedrijfsleven hebben. De richtlijnen zijn echter nog niet definitief. Het is daarom belangrijk om de wijzigingen goed vanuit uw bedrijfssituatie te bekijken en eventuele opmerkingen aan het PGS-projectbureau te sturen. Ook op andere gebieden wordt het Externe Veiligheidsbeleid in Nederland vernieuwd. Op 1 juli is de Europese SEVESO-III richtlijn van kracht geworden. Nederland heeft dit beleid geïmplementeerd in het BRZO 2015 dat begin juli 2015 van kracht is geworden. Binnenkort worden tevens de concept van de herziene PGS 6 en PGS 29 verwacht.

PGS 15 grondig herzien

De PGS15 is nog niet zo lang geleden geactualiseerd en deels herzien en wijzigt ze alweer. De actualisatie van 2011 betrof met name de verwerking van alle errata en de toevoeging van met name het nieuwe hoofdstuk 10 voor 'tijdelijke opslag'. De herziening brengt deze keer echter fundamentele veranderingen met zich mee. Zo wordt o.a. een nieuw beschermingsniveau geïntroduceerd en is het, onder strikte randvoorwaarden, mogelijk gemaakt koopmansgoederen in een PGS 15 voorziening op te slaan. Door aan de herziening van de PGS 15 mee te werken had Mijntje Pikaar van Peutz al in een vroeg stadium de mogelijkheid het standpunt van het bedrijfsleven te vertegenwoordigen namens vno-ncw. De concept PGS 15 is hier te downloaden en via dezelfde webpagina is het mogelijk commentaar te leveren.

Nieuwe PGS 31 regelt opslag van chemicaliën

Tot op heden werd voor de opslag van chemicaliën in tankinstallaties vaak aansluiting gezocht bij richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen (PGS 28, PGS 29 en PGS 30). Voor bepaalde aspecten zijn deze richtlijnen goed bruikbaar voor de opslag van chemicaliën, maar er ontstonden ook veel onduidelijkheden. Met de PGS 31 is daarom een nieuwe richtlijn opgesteld die de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid specifiek voor opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslagtanks beschrijft. De concept PGS 31 is hier te downloaden en via dezelfde pagina is het mogelijk commentaar te leveren.

Nieuwe richtlijn voor opslag bij lage- en onderdruk (PGS 34)

De PGS 34 is eveneens een nieuwe richtlijn die zich richt op het ontwerp en gebruik van apparatuur die met lage overdruk, atmosferische druk of onderdruk (vacuüm) bedreven wordt. Deze richtlijn heeft als doelstelling het borgen van de technische integriteit van deze installaties en een goede aansluiting bij de eisen voor drukapparatuur met PS > 0,5 bar zoals vastgelegd in het Warenbesluit drukapparatuur (WBDA). De concept PGS 34 is hier te downloaden en via de zelfde pagina is het mogelijk commentaar te leveren.

Is het BRZO 2015 van toepassing op uw bedrijf?

In juni 2015 werd SEVOSO-III van kracht dat in Nederland wederom geïmplementeerd is in een vernieuwd Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Door het van kracht worden van het BRZO 2015 op 7 juli 2015 verandert de wetgeving voor bedrijven die reeds onder deze regelgeving vallen. De bijbehorende Regeling besluit risico's zware ongevallen (RRZO) wordt op zeer korte termijn verwacht.

Een belangrijke wijziging is de indelingssystematiek van stoffen volgens het CLP (Classification, Labeling, Packaging van gevaarlijke stoffen). Hierdoor zijn indelingsgrenzen voor 'giftig' en ontvlambaar naar beneden bijgesteld en voor aerososolen (brandbaar) geldt een andere drempelwaarde en indeling. Als gevolg van deze wijzigingen kunnen er nieuwe bedrijven zijn die onder het regime van het BRZO 2015 vallen. Een nieuwe toetsing aan de drempelwaarden is daarom aan te bevelen. Het VeiligheidsRapport dat in 2016 opnieuw moet worden ingediend zal gebaseerd moeten zijn op de BRZO 2015.

Ongoing: PGS 6 en 'nieuwe style' PGS 29

Naast de recent gepubliceerde concept PGSen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan het herzien van een aantal andere richtlijnen. Door het van kracht worden van het BRZO 2015 moet de PGS 6 richtlijn herzien worden. Dit herzieningstraject is reeds gestart en ook in deze commissie behartigt Mijntje Pikaar het standpunt van het bedrijfsleven (MKB).

Daarnaast wordt ook de PGS 29 substantieel herzien. Dit traject kent veel knel- en discussiepunten en de vooruitgang wordt verder bemoeilijkt doordat de PGS commissie beoogt deze richtlijn als eerste conform de 'nieuwe style' te publiceren. Deze nieuwe stijl behelst onder meer een risicobenadering. De bedoeling is dat in de toekomst alle PGS richtlijnen omgezet worden naar deze 'nieuwe style'.

Indien er onduidelijkheden zijn of u vragen heeft of deze wijzigingen consequenties hebben voor uw bedrijf neem dan contact op met m.pikaar [at] peutz.nl (subject: Uw%20mening%20over%20het%20nieuwe%20Externe%20Veiligheidsbeleid%20telt.) (Mijntje Pikaar). Wij ondersteunen u graag bij het onderzoek naar de gevolgen van de wijzigingen in Wet- en regelgeving en bij het zoeken naar een praktische en werkbare oplossing voor knelpunten.