Partiële vrijstelling voor de bouwsector! Er mag weer gebouwd worden?

14-03-2021

De Eerste Kamer heeft op 9 maart 2021 het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) aangenomen. Hierin is voor de bouwsector een belangrijke vrijstelling van de vergunningplicht opgenomen. Het streven is dat de wet op 1 juli 2021 in werking treedt.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn)

In de wet zit een systeem van monitoring en bijsturing: het effect van de bronmaatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen wordt jaarlijks getoetst en het herstel van de natuur elke twee jaar. De wet legt ook vast dat PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten gelegaliseerd worden. Daarnaast worden generieke maatregelen die nodig zijn voor natuurverbetering opgenomen in een provinciaal gebiedsplan.

Partiële vrijstelling bouwsector

Momenteel dient bij ongeveer ieder bouwproject inzichtelijk te worden gemaakt of de stikstofdepositie van zowel de aanleg/bouwfase als van de gebruiksfase leidt tot vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. In de Wsn is echter een belangrijk onderdeel voor de bouwsector opgenomen, namelijk een partiële vrijstelling van deze natuurvergunningplicht. Deze vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, aanleg- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Hierdoor wordt de vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, kantoren en andere bedrijfspanden makkelijker. Om deze vrijstelling mogelijk te maken wordt in de periode 2021-2030 500 miljoen euro gereserveerd voor stikstofreductie in de bouw en 500 miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Ook zullen initiatiefnemers van bouw- en sloopwerkzaamheden moeten aangeven welke maatregelen getroffen worden ter beperking van de stikstofemissies. Het bevoegd gezag kan hierbij verzoeken om een emissiereductieplan.

En nu?

De Wsn zal naar verwachting in de zomer van 2021 in werking treden. Tot die tijd zal nog getoetst moeten worden aan de huidige wet- en regelgeving. Dit betekent dat voor zowel de aanleg/bouwfase als de gebruiksfase van een bouwproject nog AERIUS-berekeningen uitgevoerd moeten worden. Hierbij wordt – al enigszins vooruitlopend op de Wsn – door het bevoegd gezag inmiddels een 'drempelwaarde' voor vergunningplicht gehanteerd bij tijdelijke stikstofdeposities van maximaal 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 jaar (of een equivalant daarvan).

 

Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze adviseurs.