Peutz geaccrediteerd voor vaststellen geluidvermogen windturbines

28-04-2022

Bij de overgang naar duurzame energieopwekking lijkt (grootschalige) windenergie op dit moment de economisch meest rendabele vorm. Tegelijkertijd is er (wereldwijd) discussie over met name het geluid vanwege windturbines dat hinder in de woonomgeving kan veroorzaken. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de geluidproductie van windturbines en hoe deze lager te krijgen.

Peutz is per april 2022 geaccrediteerd voor het vaststellen van het geluidvermogen van windturbines

Peutz is per april 2022 geaccrediteerd voor het vaststellen van het geluidvermogen van windturbines op basis van de internationale norm IEC 61400-11. Momenteel zijn we de enige partij in Nederland die hiervoor een accreditatie heeft. We hebben een uniek meetsysteem ontwikkeld, waarmee realtime de geluidemissie van een windturbine kan worden gemeten. Dit meetsysteem en procedures zijn geaudit door de Raad voor Accreditatie in Nederland.

Geluidemissie windturbines

Meetsysteem verwerkt realtime meetdata

De metingen vinden on-site plaats, bijvoorbeeld op één van de internationale testvelden voor prototypes. De norm IEC 61400-11 schrijft een complexe meetmethode voor, waarbij productie gegevens van de windturbine, winddata en geluidinformatie, gecombineerd worden tot een windafhankelijk geluidvermogen (gerelateerd aan de power curve). Bijzonder aan ons meetsysteem is dat de meetdata realtime wordt verwerkt, waardoor al tijdens de metingen snel inzicht ontstaat in de geluidprestaties en potentieel gebruik van een windturbine in een windpark.

Neem voor meer informatie contact op met Wim van der Maarl of Leon Eilders.

UK--------------------------------------

Windturbines and noise research

In the transition to a sustainable energy generation, (large-scale) wind energy currently appears to be the most economically viable form. At the same time, there is (worldwide) discussion about noise from wind turbines in particular, which can cause a nuisance in the living environment. A lot of research is being done into the noise production of wind turbines and ways to reduce it.

Peutz accredited for determining the sound power of wind turbines

Peutz BV of the Peutz Group has been accredited as of April 2022 for determining the sound power of wind turbines on the basis of the international standard IEC 61400-11. Peutz has developed a unique measurement system which enables the noise emissions of a wind turbine to be measured in real time. This measurement system and procedures have been audited by the Dutch Accreditation Council. The measurements take place on-site, for example at one of the international test fields for prototypes.

Measuring system processes real-time measurement data

The standard IEC 61400-11 prescribes a complex measurement method in which electricity production and other data from the wind turbine, wind data and noise information are combined into a wind-dependent sound power level (related to the power curve). Special about Peutz's measurement system is real time processing of measurement data, which provides full insight, already during the measurements, of the noise performance and potential use of a wind turbine in a wind farm. For further information please contact Wim van der Maarl or Leon Eilders.