Windturbines

Peutz beschikt over een ruime ervaring met het adviseren over alle milieuaspecten die samenhangen met windturbines. Sinds april 2022 is Peutz bv geaccrediteerd om het geluidvermogen van een windturbine vast te stellen conform de internationale norm IEC 61400-11. Met de accreditatie is gewaarborgd dat de geluidemissie op onafhankelijke wijze en conform de kwaliteitstandaarden zoals opgenomen in voornoemde norm extern zijn getoetst en akkoord bevonden.

Controle of voldaan wordt aan geluidgrenswaarden wordt in Nederland verricht en beoordeeld conform Het “Reken- en meetvoorschrift windturbines”, te vinden in bijlage 4 van de “Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”.

Afhankelijk van de plaatselijke windsnelheidsverdeling wordt een jaargemiddeld geluidvermogen berekend waarmee het te beoordelen jaargemiddelde geluidniveau (Lden) bij woningen bepaald wordt. Dergelijke onderzoeken kunnen door Peutz worden uitgevoerd eventueel in combinatie met metingen bij woningen, bijvoorbeeld als er discussies zijn over een eventuele bijdrage vanwege laagfrequent geluid.

Het debat over windturbines is plaatselijk sterk gepolariseerd. Het vaststellen van de juiste feiten is dan een noodzakelijke randvoorwaarde om discussies bevredigend te kunnen voeren. Naast de technische vaststelling van de optredende geluidniveaus kan Peutz ook beleidsmatig adviseren over inpassing van een windpark in een specifieke situatie.

Ook voor andere milieuaspecten zoals externe veiligheid en het optreden van slagschaduw kan Peutz onderzoek uitvoeren en adviseren.