Bouwlawaai

In Nederland is er in toenemende mate aandacht voor (bouw)lawaai. Met het van kracht worden van het Bouwbesluit 2012 zijn wettelijke geluidnormen geïntroduceerd waardoor het beheersen van bouwlawaai een belangrijke randvoorwaarde geworden is voor de uitvoering van bouw- en sloopprojecten.

Binnenstedelijke situatie

Met de te onderscheiden bouwfasen zoals (slopen) - bouwrijp maken – fundatie – ruwbouw – afbouw, gaan verschillende geluidemissies gepaard. In binnenstedelijke situaties zullen fundatiewerkzaamheden van enige omvang met reguliere heiwerkzaamheden dus tot knelpunten leiden. Zo dient reeds ontheffing te worden aangevraagd voor reguliere heiwerkzaamheden in de dagperiode waarbij woningen binnen een afstand van 60 m zijn gelegen.

Geluidmonitoring

Met geluidmonitoring wordt accurate informatie verkregen in relatie tot de geluidgrenswaarden en hinderbeleving. Er kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan grenswaarden uit bijvoorbeeld een ontheffing. Ook kan de uitvoerder snel op de hoogte worden gesteld op het moment dat de grenswaarden (dreigen te) worden overschreden. Op deze manier kan de voortgang van het project worden gewaarborgd en mogelijke geluidhinder voor de omgeving worden beperkt.

Wat doen wij?

Bij grotere bouwprojecten, waar met name fundatiewerkzaamheden in de nabijheid van woningen noodzakelijk zijn, is bouwlawaai zonder meer een relevant aspect. Juist in die situaties kan met tijdig en gedegen advies worden voorkomen dat bijvoorbeeld de start van fundatiewerkzaamheden moet worden uitgesteld omdat te laat blijkt dat ontheffing noodzakelijk is. Met omgevingsmanagement en geluidmonitoring helpen wij u het draagvlak voor bouwlawaai te vergroten. Op deze wijze kan het bouwproces kosteneffectief worden uitgevoerd en vertraging van de bouwwerkzaamheden worden voorkomen.