Bouwvrijstelling ingegaan per 1 juli 2021

07-07-2021

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het bijbehorende besluit (Bsn) in werking getreden. De Wsn wijzigt de Wet natuurbescherming (Wnb) op onder meer de volgende aspecten:

  • Een resultaatsverplichting voor stikstofreductie door het vaststellen van drie omgevingswaarden: in 2025 moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%.
  • Een verplichting voor de Minister van LNV om een programma vast te stellen voor het verminderen van depositie van stikstof om te voldoen aan voornoemde omgevingswaarden. Ook regelt de wet de tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing.
  • Een verplichting voor de Minister van LNV om een aanvullend programma vast te stellen voor het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met een geringe depositie (de zogeheten PAS melders en projecten die onder het PAS vergunningvrij waren)
  • Een gedeeltelijke (partiële) vrijstelling voor de bouwsector van de natuurvergunningplicht.

Door deze partiële vrijstelling voor de bouwsector wordt de vergunningverlening voor de aanleg/bouw van onder andere woningen, kantoren en andere bedrijfspanden makkelijker.

Voor welke activiteiten geldt deze vrijstelling?

De vrijstelling geldt voor:

• Het verrichten van een bouwactiviteit of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een bouwwerk betreft

• Het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk

De vrijstelling omvat ook de vervoersbewegingen die samenhangen met de werkzaamheden, zoals aan- en afvoer van bouwmaterialen en bouw- en sloopafval, transport van en naar de bouwplaats en de emissies van werktuigen op de bouwplaats.

De vrijstelling geldt alleen voor tijdelijke stikstofemissies en niet voor permanente stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk, als gevolg van bijvoorbeeld stookinstallaties of de verkeersgeneratie. De partiële vrijstelling houdt in dat de tijdelijke toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing worden gelaten bij de natuurvergunning. Een AERIUS-berekening voor deze tijdelijke stikstofemissies is derhalve niet meer noodzakelijk.

Verplichting tot emissiereductie voor bouwsector

Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden dienen voortaan wel adequate maatregelen getroffen te worden om de stikstofemissie te beperken. Deze verplichting tot emissiereductie zal in generieke zin tot gevolg hebben dat met name de bij de bouw gebruikte machines en andere processen (eerder) vervangen moeten worden door alternatieven die voor minder stikstofuitstoot zorgen. Initiatiefnemers moeten informatie over de maatregelen die bij een concreet project getroffen worden bij het indienen van een bouw- of sloopmelding aanleveren aan het bevoegd gezag. Indien er voor de bouwactiviteit een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, moet deze informatie bij deze aanvraag gevoegd worden.