Wabo

Invoering Wabo

Met het van kracht worden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden een groot aantal vergunningen, ontheffingen en formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Burgers en bedrijven hebben zo nog maar te maken met:

  • één vergunning;
  • één loket;
  • één bevoegd gezag;
  • één besluit;
  • één procedure.

Eén vergunning

Bekende vergunningen zoals de bouwvergunning,
de milieuvergunning, de sloopvergunning en de gebruiksvergunning gaan allemaal op in de omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op een locatiegebonden project en omvat de benodigde toestemmingen voor het realiseren en uitvoeren van de aangevraagde activiteiten zoals kappen, slopen, bouwen. Doelstelling van deze nieuwe dienstverlening door de overheid is het makkelijker, goedkoper en sneller doorlopen van procedures voor de realisatie van een project. Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat in principe digitaal.

Wabo advies

Peutz kan u adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het gehele traject van het moment van planvorming tot en met de definitieve (onherroepelijke) omgevingsvergunning.
Met onze integrale advisering en kennis op het gebied van milieu, ruimte, bouwen en veiligheid is Peutz in staat initiatiefnemers optimaal te laten profiteren van de voordelen van de Wabo. Met een dergelijke combinatie is veel tijdwinst te realiseren.

Het gehele traject om te komen tot een volledig digitale aanvraag vergt veel coördinatie en overzicht. Uiteenlopende vragen moeten worden beantwoord en diverse specialistische rapportages moeten worden toegevoegd. Peutz kan de volledige (digitale) omgevingsvergunningaanvraag (inclusief de benodigde bijlagen) verzorgen. Genoemd kunnen onder andere worden:

Peutz verzorgt ook (in-company) cursussen Wabo waarbij het programma in overleg op maat kan worden samengesteld.