De omgevingsvergunning

Reikwijdte omgevingsvergunning

Er worden circa 25 verschillende toestemmingen geïntegreerd in de omgevingsvergunning zoals:

 • bouwvergunning;
 • milieuvergunning en melding ex artikel 8.19 Wm;
 • sloopvergunning/aanlegvergunning;
 • projectbesluit;
 • gebruiksvergunning;
 • kapvergunning;
 • Natuurbeschermingswetvergunning;
 • Flora- en Faunawet, ontheffing;
 • Monumentenvergunning;
 • reclamevergunning.

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het ''overzicht reikwijdte omgevingsvergunning''.
Het aanvragen van een omgevingsvergunning geschiedt via het digitale omgevingsloket online (OLO).

De Wabo biedt een aantal mogelijkheden om op optimale wijze de benodigde toestemmingen te verkrijgen. De mogelijkheden zijn:

 • één omgevingsvergunning voor één project;
 • meerdere omgevingsvergunningen voor één project;
 • een omgevingsvergunning (voor één project) in twee fasen.

Geen onderdeel omgevingsvergunning

Een aantal toestemmingen blijft buiten de omgevingsvergunning. Hiertoe worden separate procedures doorlopen. Genoemd kunnen worden: