Milieu effectrapportage

Met een milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt beoogd het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met een mogelijke belangrijke nadelige impact op het milieu.

Activiteiten waarbij het Besluit m.e.r. in meer of mindere mate een rol speelt, variëren van de aanleg van een snelweg, het oprichten van een chemische fabriek tot bijvoorbeeld de realisatie van een groot windturbinepark. In de vorm van een Milieueffectrapport (MER) wordt de informatie gegeven die nodig is om het milieu mee te wegen in een besluit. Of een Milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden is afhankelijk van de activiteit, de te verwachten milieu-impact en het besluit dat wordt voorbereid.

(klik op de afbeelding voor een groot formaat pdf)

In dit procedureschema is op overzichtelijke wijze weergegeven of uw project volgens het Besluit m.e.r. direct vraagt om een m.e.r. of dat middels een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling beoordeeld dient te worden of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.

Wat doen wij?

Op basis van onze ervaring bepalen wij samen met u de beste MER strategie, waarbij wij zoeken naar een goede balans tussen uw wensen en de mogelijkheden die er binnen het (wettelijk) kader bestaan.

In het MER dient aandacht te worden besteed aan alternatieven en varianten. Peutz ondersteunt bij het slim formuleren van alternatieven en varianten en het kwalitatief inzichtelijk maken van milieu-effecten waar dit kan en kwantitatief waar dit moet.

In praktische zin betekent dit dat wij de voor uw project benodigde documenten, zoals de Notitie Reikwijdte en detailniveau en natuurlijk het MER, opstellen. De verschillende milieuonderzoeken voeren we grotendeels zelf uit. De door ons opgestelde milieueffectrapporten zijn voorzien van een solide technische en juridische basis en zijn goed leesbaar voor een breed publiek, variërend van onder andere de projectomgeving tot de bij de besluitvorming betrokken partijen.