Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is het meest gedetailleerde ruimtelijke plan. Door middel van het bestemmingsplan worden de toelaatbare functies en toelaatbare bouwwerken juridisch geregeld. Het bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven en de gemeente zelf. Als een projectontwikkelaar, gemeente of burger iets wil bouwen of een functie wil wijzigen wordt dit voornemen getoetst aan het bestemmingsplan. Indien het bestemmingsplan niet voorziet in het beoogde gebruik dient het bestemmingsplan aangepast te worden of dient afgeweken te worden van het bestemmingsplan.

Zorgvuldige voorbereiding

Bestemmingsplannen worden steeds complexer. Met de nieuwe wet- en regelgeving is de doorlooptijd van de procedure weliswaar verkort, de doorlooptijd van het voortraject, dat moet leiden tot een goede ruimtelijke onderbouwing van de plannen, blijft lang door de complexiteit ervan. Een belangrijke ontwikkeling is dat een bestemmingsplan in toenemende mate rekening moet houden met diverse natuurbelangen en milieubelangen (geluid, externe veiligheid, stank, luchtkwaliteit, bodem en water), naast zaken als het bestaande culturele erfgoed en mogelijke archeologische vondsten.

In de praktijk blijkt dat een soepele realisatie van ruimtelijke plannen vaak gefrustreerd wordt door onderschatting van de doorlooptijd, onvoldoende inzicht in de randvoorwaarden en onvoldoende communicatie met belanghebbenden. Een zorgvuldige voorbereiding is dan ook essentieel om het planproces soepel te laten verlopen. Het voorbereidingstraject moet uiteindelijk leiden tot een goede ruimtelijke onderbouwing. Juist in dat deel van het traject kan Peutz het verschil maken tussen teleurstelling en succes.

Procedure bestemmingsplan

In onderstaand schema is de bestemmingsplanprocedure stap voor stap weergegeven. Het volledige schema, inclusief de geldende termijnen en verwijzingen naar de betreffende wet- en regelgeving (Wro, Bro, Awb, WW), kunt u hier downloaden.