Thermografisch onderzoek

Infrarood Thermografie

Materie met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt zowel in vaste, vloeibare als gasvormige toestand electromagnetische straling uit, waarvan de intensiteit en de golflengte primair van de temperatuur afhangen.

Door middel van een stralingsthermometer kan contactloos de temperatuur van een object worden gemeten, waarbij rekening moet worden gehouden met de emissiefactor van het object, de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de meetsensor en, bij het meten over grote afstanden de invloed van de atmosfeer.

Bij thermografie wordt van een object een temperatuurbeeld opgebouwd: het temperatuurverloop over het object wordt in verschillende kleuren of grijswaarden weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een enkelpunts stralingsopnemer met een zeer kleine openingshoek, welke voor een goede nauwkeurigheid wordt gekoeld tot een lage temperatuur (circa -200 °C bij objecttemperaturen van circa -100 tot 400 °C). Het beeld wordt verkregen door met behulp van twee met hoge snelheid bewegende spiegels het object af te tasten. De gemeten temperaturen worden omgezet in een beeld, terwijl de verkregen informatie ook kan worden gebruikt voor het uitvoeren van berekeningen. Hiertoe vindt digitaal dataopslag plaats. Met behulp van speciale software worden de gegevens geanalyseerd en gepresenteerd.

Toepassingsmogelijkheden thermografie:

  • het beoordelen van de gebouwschil
  • verwarmings- en koelinstallaties
  • installaties en processen in de industrie

Het beoordelen van de gebouwschil

Gebouwcontrole: bijvoorbeeld bij de oplevering, is naast de inspectie van de isolatie van gevels, vloeren en daken een kwalitatieve beoordeling van luchtdichtheidsgebreken mogelijk.

Probleeminspecties: bij comfortklachten (temperatuur en tocht) is Infrarood Thermografie een krachtig instrument voor het opsporen van isolatiegebreken, koudebruggen en luchtlekkages. Ook kunnen daklekkages worden opgespoord.

Verwarmings- en koelinstallaties

Door de contactloze meettechniek is een snelle en daardoor efficiënte controle van oppervlaktetemperaturen mogelijk. Dit kan uitstekend worden toegepast bij klimaatplafonds, verwarmingselementen en vloerverwarming, zowel tijdens productontwikkeling, projectvoorbereiding alsmede bij oplevering. Natuurlijk is ook troubleshooting bij in gebruik zijnde installaties mogelijk.

Installaties en processen in de industrie

Infrarood Thermografie maakt het mogelijk temperaturen te meten die niet op conventionele wijze, middels een contacthermometer, te bepalen zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan roterende of bewegende onderdelen (walsen, assen) en spanningvoerende onderdelen (isolatoren, spanningsrails, relais en dergelijke). Op eenvoudige wijze kunnen grote objecten of trajecten thermisch in kaart worden gebracht. Hierbij valt te denken aan de controle van (warmte)transportleidingen, ketels, procesinstallaties en dergelijke. Daar thermografie in het algemeen kan geschieden bij in bedrijf zijnde installaties vormt het een ideaal middel bij het vroegtijdig opsporen van mogelijke storingen en preventief onderhoud.

Industriële toepassingen zijn:

  • monitoring elektrische systemen: aansluitingen, verdeelkasten, bekabeling;
  • monitoring mechanische systemen: lagers, motoren;
  • temperatuurmonitoring: gietprocessen, lasprocessen, droogprocessen, walsen.