Nieuws

Rookwerendheid, lastiger dan je denkt - Column Jacques Mertens

Rookwerendheid blijft lastiger dan je denkt. In Nederland hebben we sinds kort een herziene versie van NEN 6075. Die is beter dan de voorgaande versie, maar nog niet echt eenvoudig.

Save the date: do 14 (Zandvoort) of do 28 okt (Assen)

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Wat moet er en wat mag er? Leiden verschuivende verantwoordelijkheden tot een nieuw economisch elan of lopen we gezamenlijk in een niet te lichten regelfuik?

Onderwatergeluidmetingen heiwerkzaamheden installatie Beta-Jacket Hollandse Kust Zuid

De jacket fundatie voor het Hollandse Kust Zuid (HKZ) Beta offshore station, vertrokken vanuit de Verenigde Arabische Emiraten en nu weer in Nederland, wordt op 21 meter diepte in het Hollandse Kust Zuid offshore windpark geplaatst.

Geluidnormen windparken ter discussie?

Recent oordeelde de Raad van State dat de algemene normen voor geluid en slagschaduw van windturbines niet zonder meer gebruikt mogen worden bij windparken.

Bouwvrijstelling ingegaan per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het bijbehorende besluit (Bsn) in werking getreden. De Wsn wijzigt de Wet natuurbescherming (Wnb) op onder meer de volgende aspecten:

Peutz Group neemt SONOR Kalibratie B.V. over

Met ingang van 16 juli 2021 neemt Peutz Group (Adviesgroep Peutz & Associés B.V.) SONOR Kalibratie B.V. over. De eigenaren van SONOR Kalibratie B.V. blijven betrokken bij de bedrijfsvoering en delen kennis en kunde met het nieuwe team van technisch specialisten.

Helpdesk Corona Bouw & Techniek - Voor veilig en gezond doorwerken (update 26 juni 2021)

Protocol 'Samen veilig doorwerken'. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden.

Wijzigingen Bouwregelgeving

Per 1 juli 2021 treden nieuwe toegankelijkheidseisen in werking voor publiek toegankelijke gebouwen. De drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels en cafés, mag maximaal 20 millimeter hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw.

Webinar nieuwe eisen voor rookwerende deuren

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe eisen voor rookwerendheid van deuren. En dat is belangrijk, want rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Met deze strengere eisen moet de rookverspreiding bij brand afnemen en het aantal slachtoffers dalen.

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 januari 2024

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt 1 januari 2024. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.