Nieuws

Geluidnormen windparken ter discussie?

09-07-2021

Recent oordeelde de Raad van State dat de algemene normen voor geluid en slagschaduw van windturbines niet zonder meer gebruikt mogen worden bij windparken.

Bouwvrijstelling ingegaan per 1 juli 2021

07-07-2021

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het bijbehorende besluit (Bsn) in werking getreden. De Wsn wijzigt de Wet natuurbescherming (Wnb) op onder meer de volgende aspecten:

Peutz Group neemt SONOR Kalibratie B.V. over

06-07-2021

Met ingang van 16 juli 2021 neemt Peutz Group (Adviesgroep Peutz & Associés B.V.) SONOR Kalibratie B.V. over. De eigenaren van SONOR Kalibratie B.V. blijven betrokken bij de bedrijfsvoering en delen kennis en kunde met het nieuwe team van technisch specialisten.

Helpdesk Corona Bouw & Techniek - Voor veilig en gezond doorwerken (update 26 juni 2021)

02-07-2021

Protocol 'Samen veilig doorwerken'. Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden.

Wijzigingen Bouwregelgeving

01-07-2021

Per 1 juli 2021 treden nieuwe toegankelijkheidseisen in werking voor publiek toegankelijke gebouwen. De drempel van de hoofdtoegang van nieuwe gebouwen, zoals winkels en cafés, mag maximaal 20 millimeter hoog zijn. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar het gebouw.

Webinar nieuwe eisen voor rookwerende deuren

16-06-2021

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe eisen voor rookwerendheid van deuren. En dat is belangrijk, want rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Met deze strengere eisen moet de rookverspreiding bij brand afnemen en het aantal slachtoffers dalen.

Nieuwe datum voor zorgvuldige start Omgevingswet: 1 januari 2024

27-05-2021

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt 1 januari 2024. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Brandwerende ramen en deuren: het spanningsveld regelgeving en praktijk

18-05-2021

Een investeerder komt met een nieuwbouwplan, een architect gaat ermee aan de slag, een adviseur bepaalt samen met de architect de brandscheidingen, en als het ontwerp eenmaal definitief is wordt het aanbesteed. De aannemer komt in beeld en ziet dat er in het bestek een aantal brandwerende deuren wordt omschreven.

Webtalks Brandpreventie Academy: interview Harm Leenders brandtesten

28-04-2021

In een interview, gehouden door Emiel van Rossum van Brandpreventie Academy, vertelt collega Harm Leenders, Hoofd Laboratorium van Brandveiligheid alles over de verschillende soorten testen die gedaan worden in ons laboratorium ten behoeve van brandveiligheid, brandwerendheid en rookwerendheid.

Het interview (45min)

Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten

16-04-2021

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’.