Geluidwering van gevels en daken

Om geluidhinder te vermijden dient de buitengevel van bijvoorbeeld een woning, ziekenhuis of kantoor in voldoende mate geluidisolerend te zijn. Veelal wordt de mate van geluidwering voorgeschreven door de wetgeving zoals het Bouwbesluit of vanuit een bouwkundig bestek.

De benodigde geluidwering van een gevel hangt af van de geluidbelasting op die gevel, ten gevolge van bijvoorbeeld weg-, rail- of luchtvaartverkeer. Prognoses worden gemaakt van de geluidbelasting op de gevel als gevolg van deze geluidbronnen, alsook berekeningen van de vereiste geluidwering van de gevel.

Voor deze berekeningen beschikt Peutz over een uitgebreide expertise m.b.t. geluidisolatie van bouwkundige constructies en producten. Deze kennis is mede gebaseerd op ons akoestisch laboratorium, waar producten van diverse fabrikanten worden beproefd. Met behulp van deze expertise kan een gefundeerd advies worden gegeven ten aanzien van mogelijke ventilatieopeningen en de opbouw van glas- en/of bouwkundige constructies.

De externe geluidisolatie van gevel- en dakconstructies wordt in de praktijk door ons bepaald met behulp van ruisbronnen. Peutz beschikt over meetapparatuur voor situaties met hoge geluidisolaties, zoals bouwkundige constructies van horecagelegenheden, zalen in concertgebouwen en theaters.

Rapportages van bovenomschreven akoestische onderzoeken dienen zowel te voldoen aan de eisen in het kader van de vergunningaanvraag, als om bouwpartners te informeren over de te nemen maatregelen.