Energie en duurzaamheid

SRON Leiden

In Leiden is de nieuwe huisvesting van SRON in gebruik genomen. Dit Netherlands Institute for Space Research – onderdeel van NWO-I – had voorheen de standplaats in Utrecht. In het kader van de samenwerking met de Universiteit Leiden en de TU Delft is een nieuw onderzoeksgebouw gerealiseerd naast het Huygens-laboratorium. Vanaf medio 2018 is in hoog tempo een ontwerp gemaakt van het gebouw, in totaal zo'n 10.000 m² bvo, en in oktober 2019 is Kuijpers-Medicomzes gestart met de bouw.

Strijp-S: de creatieve stad in Eindhoven

Strijp-S betreft een gebied van 27 hectare vlakbij het centrum van Eindhoven. Dit voormalige Philipsterrein werd ook wel 'de Verboden Stad genoemd'. In 2000 is het terrein verkocht door Philips en wordt het her-ontwikkeld. Binnen het gebied worden circa 4.000 woningen gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte voor verschillende kantoren, commerciële functies, talrijke kleine bedrijven en horecagelegenheden. Het gebied kenmerkt zich zowel door renovatie en hergebruik van bestaande gebouwen alsmede sloop en nieuwbouw.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen. De Wet- en regelgeving omtrent EPV is opgenomen in de Regeling Energieprestatievergoeding Huur (REH) en het Besluit Energieprestatievergoeding Huur (BEH). Het BEH wordt grondig herzien, met als doel om EPV te vereenvoudigen en het voor verhuurders makkelijker te maken om tot hoogwaardige verduurzaming over te gaan.

Depot Boijmans Van Beuningen

Het gebouw is een publiek toegankelijk kunstdepot in het centrum van Rotterdam. Het 15.000 m2 tellende gebouw heeft de vorm van een uitbuikende kom, die dankzij de kleine footprint oogt alsof die de grond niet raakt, met bovenin een overstek van 10 meter. De uitdaging was om het depot zo te ontwerpen dat het volledig zou worden opgenomen in het Museumpark. Door het, met 1.664 panelen van spiegelend glas, spiegelend te maken, is het een kunstwerk op zich geworden.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen. De Wet- en regelgeving omtrent EPV is opgenomen in de Regeling Energieprestatievergoeding Huur (REH) en het Besluit Energieprestatievergoeding Huur (BEH). Het BEH wordt grondig herzien, met als doel om EPV te vereenvoudigen en het voor verhuurders makkelijker te maken om tot hoogwaardige verduurzaming over te gaan.

Een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen

Het doel van het LCBI-initiatief is een geharmoniseerd Europees CO₂-label voor gebouwen. Collega Jorrit Scharloo woonde een eerste feedbacksessie bij met de Technische Commissie van het LCBI protocol (zie lowcarbonbuilding.com). Samen met zijn team heeft Jorrit voor een project een volledige Life Cycle Analyse (LCA) van een gebouw op het gebied van broeikasgassen (uitgedrukt in CO₂-eq./m²) opgesteld, maar dan getransformeerd naar het LCBI-protocol.

Aanpassing BENG-methodiek na gezamenlijke inzet ingenieursbureaus

Het ministerie van VRO heeft besloten de BENG-methodiek op twee belangrijke punten aan te passen. Door deze wijziging kost het straks minder tijd om BENG-berekeningen te maken voor woongebouwen én is het niet meer noodzakelijk dat er een geaccordeerde kwaliteitsverklaring voor innovatieve installatieconcepten bij de aanvraag omgevingsvergunning aanwezig is.

ESG Forum: ESG Transformation Reshaping Business Landscape

Eind april werd het "ESG Forum: ESG Transformation Reshaping Business Landscape" met succes gehouden op de China Europe International Business School (CEIBS) in Shanghai als afsluiting van de 3e Social Impact Week. Op het ESG-forum werden vier thema's behandeld: strategisch leiderschap, verkenningen van de transformerende kracht van technologie, het creëren van duurzame waarde voor consumenten en de weg naar duurzame gebouwen en omgeving.

Onderzoeksplicht energiebesparing Wet milieubeheer

Energiebesparing en -efficiëntie van bedrijven krijgen een steeds belangrijkere rol in de (inter)nationale wetgeving en vergunningverlening. Op dit moment geldt een energiebesparingsplicht voor zogenoemde Type A- en Type B-bedrijven uit het Activiteitenbesluit milieubeheer met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten. Deze bedrijven dienen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren en hierover elke vier jaar te rapporteren (informatieplicht).

Peutz zet volop in op advisering reductie milieu-impact bouw

Donderdag 16 maart namen collega’s Jorrit Scharloo en Esther van Oorschot - Slaat het certificaat voor de opleiding 'LCA’s in de Bouw' in ontvangst bij NIBE experts in sustainability. Een Life Cycle Assessment is een effectieve data-gedreven manier om de klimaat- en milieueffecten van een product over de gehele waardeketen en levensduur te beoordelen.

De afgelopen maanden hebben Esther en Jorrit zich verdiept in de achterliggende normen en de bepalingsmethode die van toepassing zijn voor het maken van LCA’s en hebben ze LCA-berekeningen leren maken.

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Modernisering Energieprestatievergoeding huur (EPV 2.0)

Verhuurders die hun woningen tot een 'Nul op de Meter' (NOM) woning renoveren, mogen vanaf 1 september 2016 onder voorwaarden een Energieprestatievergoeding (EPV) bij de huurders in rekening brengen. De Wet- en regelgeving omtrent EPV is opgenomen in de Regeling Energieprestatievergoeding Huur (REH) en het Besluit Energieprestatievergoeding Huur (BEH). Het BEH wordt grondig herzien, met als doel om EPV te vereenvoudigen en het voor verhuurders makkelijker te maken om tot hoogwaardige verduurzaming over te gaan.

TenneT gunt langjarig contract aan meerdere contractpartners, waaronder Peutz

De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van de elektriciteitsnetten. Het elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren toe door de dalende vraag naar aardgas. Daarom komen er bijvoorbeeld op land steeds meer windturbines en zonneparken bij. De betrokken elektriciteitsnetten moeten aanzienlijk worden uitgebreid en dit vereist veel gespecialiseerd werk, zoals engineering en diverse studies, die nodig zijn om aanpassingen, nieuwbouw en uitbreidingen van hoogspanningsstations of hoogspanningsverbindingen te realiseren.

Aardwarmte Maasdijk: een zespotige spin

De glastuinbouw staat voor flinke uitdagingen op energiegebied. Door middel van aardwarmte wordt op een duurzame manier warmte geproduceerd voor glastuinbouwbedrijven. Wat heeft een zespotige spin te maken te maken met het realiseren van drie aardwarmtebronnen in Maasdijk? Nu alles heeft het er mee te maken, figuurlijk dan. Want vanaf 1 boorlocatie gaat Aardwarmte Maasdijk als een spin onder de grond boren om uit drie ondergrondse bronnen warm water te winnen. Met voor iedere bron een aparte productie- en injectieput.

Peutz geaccrediteerd voor vaststellen geluidvermogen windturbines

Bij de overgang naar duurzame energieopwekking lijkt (grootschalige) windenergie op dit moment de economisch meest rendabele vorm. Tegelijkertijd is er (wereldwijd) discussie over met name het geluid vanwege windturbines dat hinder in de woonomgeving kan veroorzaken. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de geluidproductie van windturbines en hoe deze lager te krijgen.

CollectieCentrum Nederland genomineerd BREEAM Award 2022

CollectieCentrum Nederland is genomineerd voor de internationale duurzaamheidsprijs 'BREEAM Award 2022' in de categorie "Public Sector Project – Post Construction"! Wij hebben tijdens de ontwerpfase van het nieuwe depotgebouw, waar de vier rijkscollecties van Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden bewaard, opgetreden als BREEAM Expert en adviseur bouwfysica.

CollectieCentrum Nederland

Onlangs is het CollectieCentrum Nederland (CC NL) geopend in Amersfoort. Het resultaat van een intensieve samenwerking tussen vier grote collectiebeherende instellingen: Het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed., Het Nederlands Openluchtmuseum en Museum Paleis Het Loo. Het CollectieCentrum Nederland bewaart ongeveer een half miljoen objecten.

Duurzame onderwijscampus Porteum Lelystad

In Lelystad is de nieuwe duurzame onderwijscampus Porteum gerealiseerd. De campus bestaat uit zeven kleinere gebouwen: drie voor het vmbo, drie voor het havo/vwo en een cultuurgebouw. Het brengt al het middelbaar onderwijs in Lelystad samen op één nieuwe groene, duurzame en inspirerende omgeving. De campus was al in gebruik sinds eind augustus, maar is op 8 oktober jl. feestelijk geopend. Ondanks de schaalgrootte – 27.500 m2 en 3.800 leerlingen – hebben Dirk Jan Postel en Rinske Wikkerink van Kraaijvanger Architects een verrassend kleinschalige en intieme leeromgeving gecreëerd.

Abonneer op Energie en duurzaamheid