Water

Het lozen van afvalwater naar de riolering of het oppervlaktewater is in veel gevallen een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij dergelijke lozingen dient inzicht te worden verkregen in de kwaliteit en kwantiteit. Peutz inventariseert de afvalwaterstromen en brengt beide aspecten in beeld. Tevens kan door ons het restrisico op onvoorziene lozingen worden bepaald en het effect daarvan op het milieu middels een MRA. Peutz verzorgt de aanvraag van de Watervergunning in het kader van de Waterwet.

Ook de uitwerking van de voorzieningen, de kostenbegrotingen alsmede het begeleiden en de controle op de uitvoering ervan behoren tot het werkterrein.