Infrastructuur

Paleis van Justitie

Het Paleis van Justitie, ontworpen door Charles Vandenhove, herbergt alle Gerechten in één complex van ca. 42.000 m2. De zittingzalen hebben een bijzondere vloer- en dakconstructie in gebogen vormen. Dit zorgde er samen met de bijzondere constructie van de centrale hal voor dat er diverse onderzoeken verricht moesten worden.

Audiologisch Centrum

Het Zorgverzamelgebouw te Tilburg is gebouwd in opdracht van de vestiging Tilburg van het TweeSteden Ziekenhuis en is in 2005 opgeleverd. In het Zorgverzamelgebouw is het Audiologisch Centrum Tilburg ondergebracht. In het Audiologisch Centrum wordt onderzoek gedaan en geadviseerd bij hoor-, spraak- en taalproblemen. Peutz heeft geadviseerd over de akoestische aspecten van het Audiologisch Centrum.

Kongresshalle am Leipziger Zoo

Vlak naast van de dierentuin van Leipzig is de traditionele Congreszaal Leipzig (Kongresshalle am Leipziger Zoo). Dit monumentale pand is verbouwd tot een modern congrescentrum met een totaal van 13 kamers van verschillende grootte. De bestaande ruimtes zijn deels gerenoveerd, en deels was er sprake van nieuwbouw

Spoorzone

In opdracht van gemeente Gouda en NS Poort heeft Peutz meegewerkt aan de ontwikkeling van het Stedebouwkundig Masterplan voor de Stationsomgeving in Gouda. De spoorzone locatie moet plaats bieden aan een nieuw stationsgebouw, een bioscoop, hotel, 15.000 m2 kantoren, 110 woningen, 4.000 m2 overige voorzieningen en 450 parkeerplaatsen en een stallingruimte voor 5.000 fietsen.

A1/A6

Bouwcombinatie SAAone voert, in opdracht van Rijkswaterstaat, het project A1/A6 Diemen - Almere Havendreef uit. Dit project is onderdeel van de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere. De weguitbreiding is nodig om de regio bereikbaar te houden.

A4

Eind 2015 opende minister Schultz van Haegen de nieuwe snelweg A4 Delft – Schiedam. Opdracht was een snelweg te maken die je niet hoort, ziet of ruikt. Het tracé is op bijzondere wijze ingepast in het landschap.

Zusterflat

Op dit moment is er in Delft een tekort aan studentenhuisvesting. Om aan de vraag te kunnen voldoen worden leegstaande panden omgebouwd tot studentenwooneenheden, zo ook de voormalige zusterflat van de GGD, welke is gelegen Aan Het Verlaat te Delft.

Spoorbrug over A1

In opdracht van SAAone EPCM Bouwcombinatie V.O.F. te Diemen is een onderzoek verricht naar de te verwachten geluidafstraling van een nieuw te bouwen spoorbrug over de A1 ter plaatse van Muiderberg.

Stadion De Vliert

De nieuwbouw van Stadion De Vliert te ‘s-Hertogenbosch bestaat uit nieuwe tribunes aan de noord- en zuidzijde met daaronder bedrijfsruimten en vier kantoorgebouwen, op elke hoek één. Het stadion bevindt zich ten noorden van de Aartshertogenlaan en ten zuiden van de spoorlijn 's-Hertogenbosch en Nijmegen.

Airport Weeze (NRN)

In Nederland zijn procedures inzake de zonering, sanering en handhaving van vliegtuiglawaai in de omgeving van luchthavens wettelijk vastgelegd. Die wetgeving is door middel van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg ook van toepassing gemaakt op Duitse luchthavens vlak over de grens die zodoende ook akoestische impact op Nederlands grondgebied hebben. De voormalige militaire RAF basis Laarbruch is daar een voorbeeld van. Sinds 2003 is die locatie in gebruik als burgerluchthaven onder de naam Airport Weeze (IATA: NRN vgl. Niederrhein).

Duinvallei

Binnen de gemeente Katwijk bestaat de wens woningbouw te realiseren op het braakliggend terrein tussen provinciale weg N206, de provincialeweg N441 en het Westerbaanpad. Het terrein ligt binnen de zone van de provincialeweg N206. Omdat de nieuw te realiseren woningbouw niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan benodigd; conform de Wet geluidhinder (Wgh) worden grenswaarden gesteld aan de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. Aangezien dit strikte grenswaarden zijn houdt dit een beperking in van de bebouwingsmogelijkheden c.q.

Cartesiusdriehoek

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt bestaat de wens om op de industrieterreinen ter hoogte van de Cartesiusweg en de 2e Daalsedijk te Utrecht woningbouw te realiseren. De terreinen liggen binnen de zone van diverse spoorlijnen en de Cartesiusweg.

Spoorwegemplacement

Op het spoorwegemplacement Den Haag Centraal-Binckhorst worden treinen opgesteld en schoongemaakt en worden inspecties en klein onderhoud uitgevoerd. De treinen worden van het station naar de opstellocaties gerangeerd. De sporen en de opstellocaties zijn in de periode tussen 2011 en 2014 omgebouwd. Ten behoeve van de aanvraag van de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (nu omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is een onderzoek uitgevoerd naar het geluid in de omgeving ten gevolge van de activiteiten op het gewijzigde emplacement.

Randstadrail Beatrixlaan

Randstadrail is een zogenaamd lightrail-concept, waarbij het materieel op zowel tramlijnen als spoorlijnen wordt ingezet tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Het tracé Beatrixlaan van Randstadrail verbindt de Zoetermeerlijn met het tramnet van Den Haag. Ter plaatse van de Prinses Beatrixlaan is het tracé op circa 6,5 m boven de grond gelegen. Het betreft een stalen netkous-constructie met een betonnen rijdek. Doelstelling was dat een treinpassage niet onaangenaam zou zijn voor passerend publiek onder de baan. In het traject is een glas overkapt station opgenomen.

Abonneer op Infrastructuur